Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Regieorgaan SIA en de 4 door de overheid bekostigde HAO-instellingen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

 

De 3 thematische calls zijn nu gesloten.

 

Doel van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken. Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en nationale beleidsagenda. De intentie bestaat om van dit programma een meerjarig programma te maken.

 

3 thematische calls

Binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen zijn 3 thematische calls opgezet: duurzame veehouderij, duurzaam bodembeheer en duurzame plantaardige ketens.

 

Direct naar de calls (de calls zijn nu gesloten):
 

>   Duurzame veehouderij

>   Duurzaam bodembeheer

>   Duurzame plantaardige ketens

 

In het geval het programma meerjarig wordt, kunnen in de toekomst ook andere thema’s aan bod komen.

 

Centre of Expertise Groen

Naast de thematische calls wordt binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen samen met de Groene Hogescholen en het ministerie van LNV ingezet op het opzetten van een landelijk Centre of Expertise Groen (COE groen 2.0). Hierin worden expertiseclusters uit verschillende regio’s op een aantal thema’s op elkaar afgestemd. Hiervoor zet Regieorgaan SIA de platformregeling in. Houd de website in de gaten voor meer informatie.