Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Regieorgaan SIA en de 4 door de overheid bekostigde 'groene' hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

 

Doel van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken. Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en de nationale beleidsagenda. 

 

Thematische calls

Binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen worden thematische calls opgezet die bijdragen aan een verduurzaming van de landbouw.

 

Nu open:

 

> Living labs voor Duurzame Bedrijfsovername

 

De calltekst is beschikbaar.

 

De volgende calls zijn inmiddels gesloten:

>   Duurzame veehouderij
>   Duurzaam bodembeheer
>   Duurzame plantaardige ketens