SPRONG Educatief

Uit een verkenning in het veld van onderwijs en onderwijsonderzoek in 2017 kwam naar voren dat de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk gering is. Een van de belangrijke redenen daarvoor is dat het onderwijsonderzoek versnipperd is. Leraren, lerarenopleiders en onderzoekers gaven aan dat, naast allerlei andere zaken, langdurige aandacht voor specifieke thema’s en meer onderzoekscapaciteit noodzakelijk is om daadwerkelijk verschil te kunnen maken. Om dat te bereiken hebben Regieorgaan SIA en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) samen het initiatief genomen tot het programma SPRONG Educatief.

Achtergrond

In dit programma werken bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen met een landelijk netwerk van lectoren/onderzoekers op een specifiek thema. Zij organiseren daartoe een consortium dat bijdraagt aan:

 1. Een betere wisselwerking tussen praktijk en onderzoek.
 2. Het versterken van de onderzoekscapaciteit en onderzoekende houding.
 3. Het versterken van toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk.
 4. Het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.
 5. Het verhogen van de kwaliteit van praktijkgericht onderwijsonderzoek op basis van een structurele aanpak en door meer focus en massa.

Regieorgaan SIA en het NRO hebben gezamenlijk € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld, bedoeld voor 4 consortia die gedurende 4 jaar de mogelijkheid krijgen zich te organiseren in bovenstaande richting. De financiering is nadrukkelijk niet bedoeld om onderzoek te doen.

Het programma loopt van januari 2020 tot december 2023.

 

Vier consortia zijn aan de slag

Fontys hogescholen

Het consortium onder aanvoering van Fontys hogescholen houdt zich bezig met het organiseren van toekomstgerichte innovaties in het onderwijs. Zij richten zich in het bijzonder op het anders ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van onderwijs; op een andere rol en identiteit van professionals en op anders samenwerken en leidinggeven.

 

Kijk hier op de website van het Platform Samen Onderzoeken voor meer info

 

Hogeschool Utrecht

Het consortium onder aanvoering van Hogeschool Utrecht houdt zich bezig met diversiteit en (inter)professioneel handelen in meertalige situaties. Zij doen dat vanuit een inclusieve pedagogisch-didactische benadering. Dit consortium richt zich op:

 • het maken van weloverwogen keuzes op curriculumniveau voor flexibele trajecten en methodieken;
 • gerichte pedagogisch-didactische toerusting van professionals in initiële (leraren)opleiding en nascholing;
 • samenwerking van professionals binnen scholen op basis van uiteenlopende expertises;
 • samenwerking over instellingsgrenzen heen, inclusief samenwerking met ouders en op beschikbaarheid van kennis, toegang tot onderzoeksresultaten en methodieken.

Kijk hier voor meer info

 

Saxion hogeschool

Het consortium onder aanvoering van Saxion Hogeschool houdt zich bezig met de bevordering van hoogwaardig onderwijs in science, technology, engineering and mathematics (STEM). Zij richten zich in het bijzonder op vakoverschrijdend onderwijs en op samenhang en continuïteit op het gebied van STEM-onderwijs in de leeftijd 9-14 jaar.  

 

Kijk hier voor meer info

 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het consortium onder aanvoering van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen houdt zich bezig met gepersonaliseerd leren met en over ict. Ze doen dit langs drie lijnen:

 1. Leren met ict als middel, ten behoeve van gepersonaliseerd leren met ict.
 2. De organisatie, op micro-, meso- en macroniveau, van gepersonaliseerd leren met ict.
 3. Leren met ict als doel: opleiden tot ict-geletterde deelnemers aan de digitale samenleving.

Kijk hier voor meer info

 

Programmacommissie

Het programma staat onder regie van een programmacommissie. Deze heeft als taak aanvragen te beoordelen. Ook aanvragen in het kader van een mogelijk nieuwe call. Daarnaast monitort en evalueert de commissie het programma. Tenslotte heeft zij een taak in het genereren van extra financiering voor meer consortia met een eigen thema. De programmacommissie bestaat uit:

Programmateam

De programmacommissie wordt ondersteund door een programmateam dat bestaat uit medewerkers van het NRO en Regieorgaan SIA.

 • Lex Sanou (projectleider)
 • Linda Sontag
 • Mesut Cifci
 • Marianne Kroon
 • Christina de Jong
 • Maartje Kouwenberg
Activiteiten

Gedurende het programma organiseren het NRO en Regieorgaan SIA allerlei activiteiten in het kader van de monitoring en rond kennisdeling van de resultaten van de consortia. Wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via sprongeducatief@nwo.nl.

 

Contact

Lex Sanou, programmamanager

E-mail: lex.sanou@regieorgaan-sia.nl

Telefoon: 06 - 24 90 48 31