Lectorenplatforms

Lectoren van hogescholen werken samen in platforms: open en actieve verbanden georganiseerd rondom thema’s die aansluiten op de agenda’s van de topsectoren en de grote maatschappelijke uitdagingen.

Krachten bundelen in praktijkgericht onderzoek

Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op verschillende thema’s. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: allereerst lectoren en daarnaast ook bedrijven en organisaties. Regieorgaan SIA financiert, stimuleert en werkt samen met de platforms. Inmiddels zijn er 20 lectorenplatforms. Bekijk hieronder een overzicht van alle platforms, de lectoren die deelnemen en de onderzoeksfocus van de platforms.

In de atlas 'Onderzoek met Impact' is terug te vinden hoe de lectorenplatforms zich verhouden tot de thema's uit de strategische onderzoeksagenda van de hogescholen. 

 

 

Overzicht lectorenplatforms
Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn

Dit platform richt zich op het inzetten en duurzaam implementeren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe technologieën voor gezondheid en welzijn. De wensen van de zorgconsument staan hierbij voorop. Daarnaast spelen zorgprofessionals en (private) ontwikkelaars van eHealth een belangrijke rol. Het platform concentreert zich op drie gebieden: kennis & onderzoek, onderwijs & praktijk en visievorming & zichtbaarheid.

Contactpersoon: Ciska Hiemstra
c.hiemstra@pl.hanze.nl 

Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen.

Het lectorenplatform versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Contactpersoon: Angélica Venekamp
a.a.venekamp@hr.nl

Personalized Health

Dit platform streeft naar een gezamenlijke praktijkgericht onderzoeksagenda op het terrein van zowel technologische als organisatorische innovaties ter ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg. Het concept ‘positieve gezondheid’ impliceert de noodzaak van gepersonaliseerde zorg, toegesneden op de wensen en behoeften van de individuele patiënt. Zorgtechnologie wordt ingezet als mogelijkheid om deze gepersonaliseerde zorg vorm te geven. De maatschappelijke impact moet inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van uitkomstmaten passend bij het concept positieve gezondheid. Afstemming vindt plaats door samenwerking van lectoraten in interactie met relevante stakeholders: bedrijven, zorggebruikers, kennis- en overheidsinstanties.

Contactpersoon: Marian Adriaansen

Platform Voedsel en gezondheid

De lectoren in dit platform houden zich bezig met voedselvraagstukken omtrent de beschikbaarheid van en toegang tot duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. Zij willen het praktijkgericht onderzoek op het gebied van voedsel versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen. Dit beogen zij te bereiken door heldere externe communicatie over de lectoraten en desbetreffende onderzoekslijnen vanuit de aangesloten hogescholen, het verbreden en verdiepen van het lectorennetwerk en het bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek. Centraal staat het ontwikkelen van een gezamenlijke onderzoekagenda die optimaal aanhaakt bij de Nationale Wetenschap Agenda (NWA) en in nauwe verbinding staat met overheid en bedrijfsleven o.a. in belangrijke mate via de topsectoren (TKI Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen).

Contactpersoon: Sigrid Wertheim-Heck

s.wertheim-heck@aeres.nl

Naar de webpagina van het platform Voedsel en gezondheid

 

Platform Sport en Bewegen

Dit platform verbindt lectoren om gezamenlijk te programmeren vanuit het cross-sectorale domein van sport en bewegen. Massa, clustervorming en focus zorgen voor het efficiënt en effectief ontwikkelen en benutten van kennis. Bovendien verhoogt de samenwerking de kwaliteit en de toepasbaarheid van het sportonderzoek. Vraagsturing komt vanuit het nauw betrokken bedrijfsleven en werkveld.

Contactpersoon: Robert Gelinck

STUDIO 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals – nu en in de toekomst - te verbeteren. Studio 21CS is een ontmoetingsplek om complexe vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Onderzoekers komen met partners uit de beroepspraktijk bij elkaar tijdens gezamenlijke werkplaatssessies. Hier werken ze intensief samen aan nieuwe benaderingen voor maatschappelijke uitdagingen. Alle deelnemers dragen vanuit hun expertise bij aan (gedeelde) kennis en oplossingen. Daarnaast werkt het platform aan een gezamenlijke onderzoeksagenda op het thema 21st century skills

Contactpersoon: Marinka Copier

marinka.copier@hku.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar studio21cs.nl.

Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie

Dit lectorenplatform richt zich op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Het doel van het platform is dat leerlingen en studenten vanuit verschillende kennisdomeinen in samenwerking komen tot nieuwe manieren van leren en probleemoplossen. Het platform draait ook om een actualisering van de leerinhouden van de kunst- en bètavakken en hoe ze elkaar in onderlinge interactie kunnen versterken: van funderend tot beroepsonderwijs. Het platform richt zich op drie themalijnen: (1) professionele kunst- en ontwerppraktijken, (2) funderend onderwijs en (3) beroepsonderwijs. Het platform initieert onderzoek en activiteiten, zoals het opzetten van een thematische database met good practices en de organisatie van designathons om de interdisciplinaire praktijk actief te beleven.

Contactpersoon: Nathalie Roos
nathalie.roos@ahk.nl
Voor meer informatie ga naar de website van het platform.

Breed Platform Arbeid

Het platform stimuleert samenwerking tussen lectoren en met het werkveld. Een eerste stap is het ontwikkelen van een onderzoeksagenda. Uitgangspunt is dat werk belangrijk is om als individu zinvol te kunnen deelnemen aan onze participatiemaatschappij.

Het platform kent meerdere aandachtsgebieden, waaronder:

  • Arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (inclusieve arbeidsmarkt).
  • Baanonzekerheid door toenemende digitalisering/robotisering in combinatie met flexibilisering.
  • Verschuivingen door demografische veranderingen en veranderende vraag, bijv. tekorten bij techniek en ICT.
  • Belang van leven lang leren en mobiliteit.
  • Toename aantal werkenden met één of meer chronische aandoeningen, inclusief stress-/burn-out klachten.

Contactpersoon: Yvonne Heerkens
yvonne.heerkens@han.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar hrmlectoren.nl.

Platform Stad en Wijk

Heeft iedereen toegang tot en kan iedereen deelnemen aan de voorzieningen binnen het sociale domein (arbeid, onderwijs, kunst, sport, welzijn, wonen, zorg)? Wat is de kracht van bewoners en diverse stakeholders om dit mogelijk te maken (burgerkracht, samenleven, co-creatie)? En welke innovatieve aanpakken kunnen hier een bijdrage aan leveren? Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten dat - aan de hand van praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling - inzicht verschaft en oplossingen aandraagt voor dit soort maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier levert het platform een bijdrage aan de bevordering van participatie en veerkracht in steden en wijken.

Contactpersonen: Gerben Helleman/Vincent Smit
platformstadenwijk@hhs.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar www.platformstadenwijk.nl.

Smart Cities & Citizens

De toepassing van nieuwe technologie in systemen en materialen maakt steden slimmer. Het maakt een vitale en gezonde leefomgeving mogelijk ondanks de wereldwijde concentratie van mensen en activiteiten in steden. Het interdisciplinaire platform Smart Cities & Citizens brengt lectoren van diverse Nederlandse hogescholen samen met kennisnetwerken, bedrijven en stedelijke actoren. Het versnelt en verbetert praktijkgericht onderzoek, en ontwerpt en experimenteert met de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën met als doel een gezonde en vitale stedelijke leefomgeving. Waarde voor en samenwerking met bewoners en bezoekers van de stad staan daarbij centraal.

Contactpersoon: Irene Sijgers
i.sijgers@saxion.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar de website van Smart Cities & Citizens. 

Platform Logistieke Toepassingen In Maatschappelijke Opgaven (LOGITIMO)

Dit platform richt zich op praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop logistiek een bijdrage kan leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de Ecologische footprint (waaronder die van de logistiek zelf), Verminderen van (voedsel)verspilling, Verstedelijking en bereikbaarheid, Ontwikkeling van metropoolregio’s, Circulaire economie, Klimaatverandering en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen hiervoor. Dit mede in het licht van technologische ontwikkelingen, zoals big data, robotisering, artificial intelligence, 3-d printing e.d.

Doelstelling is het tot stand brengen van een onderzoekagenda voor de lange-, de middellange- en de korte termijn. De lectoren doen dit samen met andere maatschappelijke stakeholders en afgestemd met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en TKI Logistiek (Dinalog) van NWO.

Contactpersoon: Nanko Boerma
nanko.boerma@transactieland.nl

Lectorenplatform Circulaire Economie

Een aantal urgente redenen bracht lectoren ertoe samen te werken in een platform circulaire economie: Uitputting van natuurlijke hulpbronnen; versnippering van initiatieven en activiteiten; noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak; noodzaak tot versnellen van oplossingsrichtingen in de circulaire economie.

Het landelijke platform initieert (inter)nationale calls en onderzoeksprojecten in samenwerking met het werkveld. Tevens is het platform de gesprekspartner voor overheid, politiek en pers. Het ambieert om de samenhang tussen de verschillende lectoren te vergroten en om tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken. Beoogde doelen zijn het creëren van netwerken, het aanbrengen van focus, externe verbinding realiseren tussen kennisinstellingen, kwaliteitsimpuls geven aan het hbo-onderzoek op het gebied van circulaire economie en disseminatie van ontwikkelde kennis.

Contactpersoon: Jan Jurriëns
ja.jurriens@avans.nl
Voor meer informatie ga naar de website van dit platform: lectorencirculaireeconomie.nl.

Platform Urban Energy

De lectoren in dit platform hebben de ambitie meerwaarde te bieden voor de energietransitie op drie terreinen:

  1. Verrijken onderzoeksportfolio en zichtbaarheid creëren rondom praktijkgericht onderzoek.
  2. Versnellen en versterken noodzakelijke curriculumvernieuwing en samenwerking.
  3. Verbinding met en impact op maatschappelijk relevante thema’s.

Het platform heeft zowel een brugfunctie tussen academisch onderzoek en het bedrijfsleven als tussen verschillende beleidsthema’s op het gebied van energie. Het platform leidt tot op elkaar afgestemde onderzoeksactiviteiten die passen bij de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie in de stedelijke context. Het draagt bij aan de effectieve en efficiënte inzet van onderzoeksmogelijkheden. Bovendien verrijkt het continue het curriculum aan praktijkgerichte onderwijsinstellingen en versterkt het de impact in het bedrijfsleven.

Contactpersoon: Erlijn Eweg
erlijn.eweg@hu.nl
Voor meer informatie ga naar de website van het platform: www.nlurbanenergy.nl.

Lectorenplatform Biobased Economy

Meer onderlinge samenwerking, financiering, herkenbaarheid en internationalisering op het gebied van praktijkgericht Biobased Economy onderzoek. Dat zijn de ambities van het onlangs opgerichte lectorenplatform Biobased Economy (BBE). Doel is zowel de energietransitie als praktijkgericht BBE-onderzoek – onmisbaar voor de realisatie van biobased toepassingen – verder helpen.

14 hogescholen, waaronder 4 Centers of Expertise (CoE´s) nemen deel aan het platform. Naast duurzame energie, zijn de winning van hoogwaardige inhoudsstoffen, het omzetten van biomaterialen in producten en maatschappelijke innovaties rondom de toepassingen van BBE de hoofdthema’s. Binnen de 4 hoofdthema’s zijn specifieke onderzoeksthema’s geïdentificeerd die van belang zijn voor de toekomst. Internationalisering wordt opgepakt door samenwerking met de regio Minas Gerais in Brazilie en het inventariseren en stimuleren van samenwerking binnen Europa.

Contacpersoon: Douwe-Frits Broens
df.broens@avans.nl

Voor meer informatie ga naar de website van dit platform.

Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE)

LEVE is een samenwerkingsverband tussen lectoren van verschillende hogescholen. Deelnemers ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Het platform streeft naar energie-evenwicht in 2030.

LEVE pleit voor een systeemvisie, waarbij het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek. Op basis van interviews met de betrokken lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting.

Het platform wordt ondersteund door de Topsector Energie en de TKI's Wind op Zee en Gas. De gelieerde Centres of Expertise zorgen voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs.

Contactpersoon: Tinus Hammink
tinus.hammink@han.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar www.lectorenplatformleve.nl.

Lectorenplatform Smart Industry

Twintig lectoren van 11 hogescholen zijn gestart met een netwerk gericht op het scheppen van synergie in hun bijdrage aan de Smart Industry beweging. Het platform is multidisciplinair samengesteld; de lectoren hebben expertise op technische, organisatorische en economische innovatie. Doel is versterking van samenwerking tussen de deelnemende lectoren en meer impact van hogescholen op deze belangrijke beweging. Dit doet het platform door zich met name op de zogeheten fieldlabs (inmiddels 15 stuks) te richten en de daaraan deelnemende (mkb-)bedrijven.

Contactpersoon: Klaas ten Have

Lectorenplatform Delta & Watertechnologie

Vanwege de klimaatverandering is waterveiligheid en het herstel van de natuurlijke veerkracht van delta's een belangrijk aandachtspunt voor de komende decennia.  Een efficiëntere manier van omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is een ander aandachtspunt. Tot nu toe hebben we onze bronnen op een lineaire manier benut (take-use-dispose). Deze houding heeft geleid tot ernstige vervuiling van het milieu en verspilling van waardevolle materialen en voedingsstoffen.

Het platform concentreert zich op deze uitdagingen. Elke lector heeft zijn eigen focus en expertise en wordt ondersteund door een groep docenten en personen van buiten die een sterke relatie hebben met het onderwerp van de betrokken lector. Ondanks de verscheidenheid aan onderwerpen opereert het lectorenplatform als een team dat de uitdagingen van duurzaam deltamanagement aanpakt.

Contactpersonen: Matthijs Boersema/Toine Smits
matthijs.boersema@hz.nl
toine.smits@hvhl.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar www.deltaplatform.nl.

KUNST ≈ ONDERZOEK

KUNST ≈ ONDERZOEK is het platform voor onderzoek in de kunsten in de breedste zin: van artistiek onderzoek, tot onderzoek gelieerd aan ontwerpvraagstukken en toegepaste kunst. Het platform is spreekbuis en denktank voor kunstlectoraten in het actuele, maatschappelijke debat over de waarde en waardering van kunst, onderzoek in de kunsten en kunstonderwijs. Daarnaast levert het platform een inhoudelijke en praktische bijdrage aan de verdere ontwikkeling van promotietrajecten in de kunsten. Ook stimuleert het meer samenwerking op verschillende gebieden en niveaus: zowel tussen kunstlectoraten onderling, als met het werkveld en met andere - ook niet-artistieke - domeinen. Projectleider is lector Nirav Christophe.

Contactpersoon: Debbie Straver
kunstenonderzoek@gmail.com

Deelnemende lectoren

Ruth Benschop - Zuyd Hogeschool
Jeroen Boomgaard - Gerrit Rietveld Academie
Nirav Christophe - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Anke Coumans - Hanzehogeschool Groningen
Florian Cramer - Hogeschool Rotterdam
Micha Hamel - Codarts Rotterdam
Marijke Hoogenboom - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Peter Sonderen - ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Alice Twemlow - Hogeschool der Kunsten Den Haag
Janneke Wesseling - Hogeschool der Kunsten Den Haag

Network Applied Design Research

De bij NADR aangesloten lectoraten zetten praktijkgericht ontwerponderzoek in voor concrete innovaties voor mens en samenleving. De designlectoraten, verspreid over heel Nederland, zijn toekomstgericht bezig met praktijkgericht ontwerponderzoek binnen thema’s als gezondheid, bouwen, technologie en duurzaamheid met als doel de wereld veiliger en gezonder te maken.

NADR verbindt lectoren voor wie praktijkgericht ontwerponderzoek centraal staat. De lectoraten bundelen hun krachten en werken samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van dit type onderzoek.

NADR is het aanspreekpunt en de sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers op het gebied van praktijkgericht ontwerponderzoek en levert input voor de onderzoekagenda voor de creatieve industrie.

Contactpersoon Ruben Timmers
r.a.timmers@saxion.nl
Voor meer informatie over dit platform ga naar www.nadr.nl.

Retail Innovation

Door technologische, duurzame, sociaal-culturele en demografische ontwikkelingen staan veel winkeliers en andere stakeholders, zoals gemeenten, de vastgoedsector en toeleveranciers, voor belangrijke uitdagingen. Innovatie in de retail sector is noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het lectorenplatform Retail Innovation bundelt, coördineert en voert nieuw praktijkgericht onderzoek uit dat retailers en andere stakeholders waardevolle inzichten geeft om te innoveren. Samenwerking met geassocieerde partners, zoals TKI CLICKNL, de nationale Retail Agenda, ShoppingTomorrow, belangstellende universiteiten en branche- en belangenorganisaties als INretail, Thuiswinkel.org en Platform de Nieuwe Winkelstraat, vergemakkelijkt de doorwerking van de onderzoeksresultaten naar de sector.

Contactpersonen:
Dr. Jesse Weltevreden, Hogeschool van Amsterdam
j.w.j.weltevreden@hva.nl
06-101 53 268

Mayke Steeman, Hogeschool van Amsterdam
m.steeman@hva.nl
06-211 57 306

Website platform: www.retailinnovationplatform.nl.
Twitter: @innovatieretail