Genomineerd RAAK-award 2018: Better Wetter

Onderzoeksproject: Better Wetter
Hogeschool: Van Hall Larenstein 
Projectleider: Jan Fliervloet

 

Voor de grote politiek-maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer zijn geen pasklare antwoorden, daar moet je naar op zoek. In het project Better Wetter onderzoeken burgers, overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen nieuwe vormen van waterbeheer.

 

Better Wetter is Fries voor ‘Beter Water’. Het onderzoek richt zich dan ook specifiek op nieuwe vormen van waterbeheer voor het veenweidegebied van Noordoost Friesland.  In dit gebied wordt veel water rondgepompt, de bodem daalt en CO2 verdwijnt naar de atmosfeer. De bodem kan geen water meer opnemen, terwijl klimaatverandering juist vraagt om meer bergend vermogen. Het is duidelijk dat het waterbeheer anders moet, maar hoe doe je dat als een groot deel van de regionale (landbouw)economie op het bestaande watersysteem is gebaseerd?

 

In het onderzoek worden experimenten gedaan met vernatting. Dit betekent dat doelbewust de waterstand hoog gehouden wordt zodat de bodemdaling stopt en er ruimte is voor water. Het vraagt wel om de teelt van een ander soort gewassen zoals lisdodde en veenmos. Ook zijn functiecombinaties onderzocht, bijv. waterretentie (klimaatadaptatie) combineren met natte teelten (landbouw) en verbeteren van landschap en biodiversiteit. Deze combinaties zijn zichtbaar gemaakt in een digitale Klimaatsafari

 

Het karakter van het onderzoek is open en explorerend. Alleen dan worden verschillende belangen zichtbaar en kan er begrip en vertrouwen ontstaan. En dat is gelukt: het onderzoeksproject is een belangrijke aanjager voor de regionale transitie naar toekomstbestendig waterbeheer. En daar kunnen andere regio’s ook weer van leren.