Verhalen van lectoren

Hogescholen bondgenoten in innovatie

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraagstukken en versnelt innovatie in het mkb. Het onderzoek komt voort uit de beroepspraktijk in de regio en vindt plaats in en met die praktijk. Hierdoor worden innovaties snel werkelijkheid. Hogescholen zijn van nature bondgenoten in het realiseren van het missiegedreven innovatiebeleid. Voor de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA zijn de missies richtinggevend voor het stimuleren van onderzoek aan hogescholen.

Joost Stronkhorst - Building with Nature
Hogeschool HZ University of Applied Sciences
Lectoraat Building with Nature
Lector Dr. ing. Joost Stronkhorst
Onderzoek Nature-based oplossingen tegen kusterosie en zeespiegelstijging, herstel deltanatuur, Zuidwestelijke delta als Living Lab
Partners o.a. Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Van Oord, Deltares, Wageningen UR, NIOZ, Ecoshape

 

Toekomstbestendige kustverdediging

Nederland is één van de veiligste delta’s ter wereld. Door onze wereldberoemde kennis van kustverdediging en hightech waterbouwkundige werken houden we de voeten droog. Maar kunnen we ook door gebruik van de natuur een toekomstbestendige, goedkopere en bovendien mooiere kustverdediging maken? Hier doet het lectoraat Building with Nature samen met partners praktijkgericht onderzoek naar.

 

Kustbescherming en natuurontwikkeling

Onze laaggelegen delta wordt beschermd door dijken en stormvloedkeringen. Ook duinen, stranden en schorren dragen bij aan de waterveiligheid. Deze bufferzones worden echter steeds kleiner door bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Dit gaat gepaard met verlies van biodiversiteit. Building with Nature combineert kustbescherming met natuurontwikkeling door gebruik van onder meer mosselbanken, oesterriffen, strekdammen en zand en slib uit zee. Dat is economisch voordelig én levert een aantrekkelijk natuurlandschap op met meer mogelijkheden voor recreatie.

 

> Naar de website van het lectoraat

 


 

Marian Adriaansen - Innovatie in de Care
Hogeschool Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lectoraat Innovatie in de Care
Lector Dr. Marian Adriaansen
Onderzoek door inzet van technologie langer zelfstandig laten functioneren van ouderen en mensen met chronische aandoeningen
Partners o.a. Universitair Kennisnetwerk Ouderen Nijmegen, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, welzijnsinstellingen, VUmc

 

Technologische oplossingen voor de zorg

In 2040 zullen ruim een half miljoen Nederlanders lijden aan dementie. Dit heeft gevolgen voor de kosten en wijze van zorg en het aantal mensen dat ervoor nodig is. Er is daarom steeds meer behoefte aan technologische oplossingen waarmee ouderen, maar ook mensen met chronische aandoeningen, langer de regie over hun leven houden en langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het lectoraat Innovatie in de Care onderzoekt hoe technische innovaties, zoals zorgrobots, succesvol in de thuis- en verpleegzorg kunnen worden ingezet.

 

Tiny Bot Tessa helpt ouderen met dementie

In het project ‘Tinybot Tessa’ wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de inzet van een robot in de zorg. Robot Tessa helpt bijvoorbeeld ouderen met dementie hun dag te structureren: ze vertelt wanneer het tijd is om te eten of om naar bed te gaan. Dit ondersteunt de zorg door verpleegkundigen of familieleden die niet er niet continu kunnen zijn. Vanuit het lectoraat onderzoeken studenten verpleegkunde, social studies en toegepaste psychologie hoe Tessa zo gebruiksvriendelijk mogelijk wordt. Logopediestudenten helpen het spraakvermogen van de robot te verbeteren.

 

> Naar de website van het lectoraat

 


 

Rutger Leukfeldt - Cybersecurity in het mkb
Hogeschool Haagse Hogeschool
Lectoraat Cybersecurity in het mkb
Lector Rutger Leukfeldt
Onderzoek verbeteren van de kennispositie van het mkb op het gebied van cybersecurity, verminderen van slachtofferschap en impact van cyberaanvallen onder mkb’ers
Partners

o.a. NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer

 

Op een praktische manier bewuster en veiliger

Cybercrime is een acuut en steeds groter probleem. Zeker voor het mkb. Het ontbreekt mkb-bedrijven aan capaciteit om zich te weren tegen cyberaanvallen. Daardoor worden zij relatief vaak slachtoffer. Het lectoraat Cybersecurity in het mkb helpt ondernemers op een praktische manier om digitaal bewuster én veiliger te worden. Zo kan schade door cybercriminaliteit worden verkleind. Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen: weerbaarheid van mkb’ers, inzicht in de menselijke factor bij cybercriminaliteit, en de aanpak van cybercriminaliteit gericht op mkb’ers.

 

De menselijke factor

Bij het lectoraat speelt de menselijke factor – als aanvaller, verdediger of slachtoffer – in cybercrime en cybersecurity een grote rol. Zo blijkt dat netwerken van aanvallers elkaar kennen uit de echte – offline – wereld en niet alleen in de virtuele wereld contact hebben. Uit onderzoek binnen de metaalsector komt naar voren dat er vaak onvoldoende aandacht is voor cybersecurity. De kans om slachtoffer te worden van cybercrime wordt kleiner als taken en verantwoordelijkheden beter belegd worden bij het personeel en zij meer IT-kennis hebben.

 

>  Naar de website van het lectoraat

 


 

Mieke Oostra - Nieuwe Energie in de Stad
Hogeschool Hogeschool Utrecht
Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad
Lector Dr. ir. Mieke Oostra
Onderzoek Energietransitie in de gebouwde omgeving
Partners o.a. gemeente Utrecht, BAM, Stedin, Schneider Electric, Energiepaleis, Energie-U, Klimaatmissie NL, TKI Urban Energy, TNO, Regieorgaan SIA

 

Techniek, omgeving en mens

Grote stappen zijn nodig om de vraag naar energie terug te dringen en nieuwe schone technieken en materialen te ontwikkelen. Maar technische oplossingen zijn alleen een uitkomst als zij passen bij de wensen en het gedrag van gebruikers. Het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad brengt techniek, omgeving en mens samen en slaat de handen ineen met overheid en bedrijfsleven voor een klimaatneutrale regio Utrecht.

 

Nieuwe energie in en voor de gebouwde omgeving

De transitie naar een duurzame en energieneutrale samenleving begint in de stad. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor maar liefst 40% van het wereldwijde energieverbruik. De grootste opgave is het omvormen van bestaande woningen. Dit vraagt om aantrekkelijke, geïntegreerde en betaalbare oplossingen die passen bij de diversiteit aan gebouwen en hun bewoners. Om dit mogelijk te maken zijn veel goede werknemers in de bouw en duurzame energiesector nodig. Het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad doet onderzoek met haar partners en de professionals die binnen de hogeschool worden opgeleid.

 

> Naar de website van het lectoraat

 


 

Fotografie door Sjaak Boot