19 mei 2017

City Deal Kennis Maken van start

Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie. Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog verder toenemen. Verstedelijking kent echter ook een keerzijde; de sociale en fysieke leefbaarheid staat in de steden stevig onder druk.

City Deal Kennis Maken

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten, docenten en onderzoekers. Centraal in deze City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

 

Negen kennissteden hebben reeds getekend: Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. Amsterdam heeft daarnaast aangegeven ook graag aan te willen haken. De steden in het Netwerk Kennissteden Nederland hebben een unieke uitgangspositie voor kenniscirculatie, omdat zij universiteiten, hogescholen en roc’s in hun stad hebben. Alle steden zullen met hun kennisinstellingen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten rond grootstedelijke thema’s. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. De succesformules worden verankerd door middel van uitwisseling en monitoring, om zo deze City Deal van ambitiedocument naar bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze te laten groeien. 

 

De City Deal Kennis Maken is een samenwerkingsverband tussen het Netwerk Kennissteden Nederland, de ministeries van OCW en BZK, VSNU, VH, Kences en de burgemeesters, hogescholen en universiteiten van de  negen bovengenoemde gemeenten. Per 8 mei 2017 is Rowinda Appelman bij Regieorgaan SIA van start gegaan als aanjager, facilitator en ondersteuner voor de City Deal Kennis Maken.

 

Filmpje over de City Deal Kennis Maken
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht