12 juli 2019

Hogescholen van start met Duurzame Living Labs voor de Topsector Logistiek

8 onderzoeksconsortia gehonoreerd in Duurzame Living Labs fase 2

Acht onderzoeksconsortia zijn gehonoreerd voor de ontwikkeling van een Duurzaam Living Lab voor de Topsector Logistiek, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie. Bij 2 van de consortia is een hogeschool projectleider. In de andere projecten zijn ook hogescholen betrokken: in deze projecten staat de combinatie van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek centraal.

Combinatie van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau

De call Duurzame Living Labs Fase 2: Lighthouse projecten financiert het opzetten van innovatieve ‘living labs’ waarin onderzoek wordt gedaan en experimenten worden uitgevoerd. Hoofddoelstelling in alle projecten betreft vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem. De gehonoreerde ‘lighthouse projecten’ combineren vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek van hoog niveau. Deze projecten dragen bij aan de toepassing en opschaling van nieuwe inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen in de logistieke sector.

 

Een integraal onderdeel van de call en alle geselecteerde voorstellen vormt de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zoals door NWO geformuleerd. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de ‘living labs’ onderzoek naar wordt gedaan.

 

Achtergrond

 

Duurzame Living Labs, fase 2: Lighthouse projecten komt voort uit het besluit van NWO en het TKI Dinalog om de ontwikkeling van een aantal Duurzame Living Labs met een MVI-benadering te faciliteren voor de Topsector Logistiek, waarbij aansluiting gezocht is bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.

Het totale budget voor deze call was 12.775.000 euro. Daarvan werd 6 mln euro beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 6.775.000 euro door NWO. Binnen NWO betreft het een samenwerking van Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA).

 

Hogescholen

 

In 2 van de 8 projecten is een hogeschool projectleider:

 

  • BCLivingLab

M.A. Steeman
Hogeschool Windesheim

Voor de ontwikkeling van een circulaire economie en het verlagen van de impact van toeleverketens op het milieu, is het van essentieel belang dat betrouwbare informatie binnen de volledige keten wordt uitgewisseld. In de praktijk is dit lastig te realiseren, maar dit kan worden verbeterd met blockchain. BCLivingLab richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden tot de toepassing van de blockchain-technologie in toeleverketens en logistiek. Tijdens het project worden vier fysieke knooppunten en een virtuele opslagplaats ontwikkeld voor kennis over blockchain, ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij de ontwikkeling van gebruikscases en het experimenteren met blockchain-toepassingen. Het is onze ambitie een community op te bouwen met geïnteresseerde belanghebbenden en om betrokken te zijn bij huidige en toekomstige initiatieven omtrent blockchain.

 

  • Duurzaam Beheer van toeleverketen in gezondheidszorg (SSCMH)

Dr. D. Moeke
HAN University of Applied Science (HAN)

Het Living Lab SSCMH bestaat uit twee fieldlabs. Het “Heijendaal fieldlab” in Nijmegen zal zich primair richten op het ontwikkelen van logistieke concepten voor emissievrije, gebundelde en efficiënte ‘last-mile’ oplossingen richting campus Heijendaal met als doel meer duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid en minder verkeersopstoppingen. Daarnaast zal in Deventer het “Carinova fieldlab” worden opgestart. Dit fieldlab richt zich op het slim integreren van zorg, welzijn en logistieke stromen rondom kwetsbare burgers in de wijk met als doel het verminderen van de eenzaamheid en het realiseren van een duurzaam businessmodel. De concepten die binnen de fieldlabs ontwikkeld worden dienen schaalbaar en overdraagbaar te zijn.

 

  • Zie voor het volledige bericht en de lijst met alle gehonoreerde projecten de website van NWO

 

Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Kalender
Kalenderoverzicht