Smart Cities

Smart Urban Regions of the Future

Regieorgaan SIA neemt deel in het kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), naast de ministeries van I&M en BZK, Platform31 en NWO-MaGW. Hierdoor kunnen nu ook hogescholen deel uit maken van de onderzoeksconsortia in de call ‘Smart Urban Regions of the Future’ (SURF). In SURF gaan consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio's samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. De initiatiefnemers brengen 15 miljoen euro samen voor onderzoek en kennisoverdracht in de periode 2014-2020. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is in 2015 aangesloten; SIA brengt 1,5 miljoen euro in. De programmacommissie SURF stuurt het programma aan.

Meer voorstellen dan verwacht zijn in 2015 aangemerkt als kansrijk

Tot 16 april konden consortia van universiteiten, hogescholen en stedelijke partijen een vooraanmelding doen voor een onderzoeksproject in het kader van het onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future. Achttien van hen hebben het advies gekregen om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen. Er zijn in totaal 49 vooraanmeldingen binnengekomen bij NWO. Alle binnengekomen vooraanmeldingen waren compleet en volgens de regels ingediend. De programmacommissie heeft ze dan ook allemaal getoetst op voldoende aansluiting op de inhoudelijke focus en werkwijze van het SURF-programma en op de samenstelling van het beoogde consortium. Iets meer voorstellen dan verwacht zijn aangemerkt als kansrijk. Deze indieners hebben dan ook het advies gekregen om het voorstel verder uit te werken en hun volledige projectvoorstel uiterlijk 8 september in te leveren.


Suggesties vanuit de programmacommissie

De programmacommissie heeft enkele suggesties voor versterking van de voorstellen meegegeven. Deze commissie bestaat uit deskundigen van universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven, de overheid (rijk en gemeente) en een planbureau. De verwachting is dat van de achttien kansrijke projecten er vijf tot acht zullen kunnen worden gehonoreerd, gezien het beschikbare budget en de aangevraagde bedragen.

 

Het praktijkpanel en de beoordelingscommissie voor de uitgewerkte aanvragen worden momenteel samengesteld. De Raad van Toezicht VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) zal naar verwachting half december de lijst met te honoreren projecten vaststellen. Dit zullen de als best beoordeelde voorstellen zijn – zowel in wetenschappelijk als maatschappelijk opzicht.

 

Voor meer informatie over SURF, vragen en antwoorden zie: http://surf.verdus.nl/3714.