Publicaties

Op deze pagina vindt u de publicaties van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en van zijn voorganger de Stichting Innovatie Alliantie. Het regieorgaan heeft ook een aantal digitale magazines en films geproduceerd over praktijkgericht onderzoek. Deze staan op de pagina 'Onderzoek in beeld'.

Maak kennis met Regieorgaan SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. Waarom we dit doen en hoe kunt u lezen in deze brochure.

Download  (PDF,  1.543 kB)

Kennisagenda Praktijkgericht Sportonderzoek

Op initiatief van Regieorgaan SIA, het Hogescholen Sportoverleg (HSO) en het Kenniscentrum Sport (NISB) is er een inventarisatie gemaakt van het Nederlandse praktijkgerichte sportonderzoek. Uit deze inventarisatie volgt nu de kennisagenda 'Praktijkgericht Sportonderzoek'. In de kennisagenda van het praktijkgerichte sportonderzoek staan de vragen uit het veld centraal.

Download  (PDF,  2.310 kB)

Kennisagenda Praktijkgericht Sportonderzoek (engelse versie)

Download  (PDF,  2.024 kB)

RAAK in 2014

Deze infographic geeft weer hoeveel praktijkgerichte onderzoeksprojecten RAAK gefinancieerd heeft in 2014, in welke thema's deze vallen en bij welke hogescholen deze projecten worden uitgevoerd. Ook is te zien hoeveel projecten RAAK vanaf de start van de regeling heeft gefinancieerd en hoeveel mensen uit de praktijk zijn betrokken.

Download  (PDF,  177 kB)

RAAK-award 2015

Deze infographic geeft weer hoeveel toonaangevende praktijkgericht onderzoeksprojecten een aanvraag hebben ingediend voor het winnen van de RAAK-award 2015. Ook is schematisch weergegeven hoe het beoordelingsproces verloopt en hoe de winnaar wordt gekozen.

Download  (image/jpeg,  2.292 kB)

Een beroep op kennis

Met de publicatie ‘Een beroep op kennis’ (2013) wordt het startsein gegeven voor de dialoog over de verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in het licht van de vernieuwing van de beroepspraktijk. 'Een beroep op kennis' bevat drie visies (vanuit het mkb, lectoren en hogeschoolbestuur) op deze ontwikkeling. De visies worden geflankeerd door interviews waarin professionals aan het woord komen. 'Een beroep op kennis. Op weg naar de professionele praktijk van 2023' kunt u hier downloaden. Of vraag een exemplaar aan via secretariaat@regieorgaan-sia.nl

Download  (PDF,  4.085 kB)

Zwaartepunten in beeld

In 2013 heeft het programma RAAK Ondersteuning Zwaartepunten hogescholen ondersteund bij het vormen van zwaartepunten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Het programma bood hogescholen de mogelijkheid om advies op maat te krijgen bij het beantwoorden van concrete vragen over de vormgeving van de inhoudelijke zwaartepunten. Over de bijbehorende werkconferentie is een publicatie verschenen.

Download  (PDF,  1.822 kB)

Kennis roept om toepassing

De publicatie ‘Kennis roept om toepassing’ (2011) stimuleert overleg en afstemming in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het interdepartementaal brede bedrijfslevenbeleid over de topsectoren. Met het oog op de kansrijke, eigenstandige positie van hogescholen en het mkb als het gaat om toekomstige voorgenomen investeringen in de topsectoren, wijst de publicatie op wat er al is, wat er verder ontwikkeld zou moeten worden en waarom dat belangrijk is.

Download  (PDF,  2.465 kB)
Thematische Impulsen

SIA heeft op een aantal onderzoeksthema's de belangrijkste spelers bij elkaar gebracht en een beeld gegeven hoe hogescholen met hun onderzoek aansluiten op dit thema. De publicaties die hieruit zijn voortgekomen noemen we Thematische Impulsen. Tussen 2010 en 2015 zijn er acht Thematische Impulsen verschenen. Hieronder kunt u deze downloaden. Van een aantal impulsen zijn nog exemplaren verkrijgbaar. U kunt deze opvragen via secretariaat@regieorgaan-sia.nl

Thematische Impuls Energie

Met de Thematische Impuls Energie brengt SIA in samenwerking met het Topteam Energie voor het eerst alle onderzoeks- en samenwerkingsinitiatieven van hogescholen op het gebied van energie in kaart. De komende tijd moet er veel gebeuren om de grote energievraagstukken het hoofd te kunnen bieden én om te zorgen dat er voldoende juist opgeleide mensen zijn om de sector te bemensen. Ondernemers, beleidsmakers en lectoren - de onderzoekers van het hbo - geven hun visies en vertellen wat zij doen om de uitdagingen aan te gaan.

Download  (PDF,  9.206 kB)

Thematische Impuls High Tech Systems & Materials

De topsector HTSM is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en biedt tal van oplossingen voor maatschappelijk uitdagingen op het gebied van energie, gezondheidszorg, mobiliteit en milieu. Praktijkgericht onderzoek speelt daarbij een cruciale rol. In deze publicatie (2013) ziet u dat een aanzienlijk aantal hogescholen samen met mkb-bedrijven actief is op dit terrein.

Download  (PDF,  4.715 kB)

Thematische Impuls Applied Life Sciences & Health

Bijna 1200 organisaties en ruim 1000 professionals werken samen met hogescholen aan oplossingen voor actuele zorgvragen. Dit blijkt uit de Thematische Impuls Applied Life Sciences & Health (2013). Onderzoek van hogescholen versnelt de toepassing van technologische vernieuwingen. Samen met mkb-bedrijven, kunnen hogescholen met deze toepassingen maatschappelijke uitdagingen van de zorg helpen oplossen. Naast de positieve resultaten in de praktijk, geeft kennis uit het onderzoek van hogescholen bovendien een impuls aan het onderwijs.

Download  (PDF,  3.849 kB)

Thematische Impuls Creatieve Industrie

De Thematische Impuls Creatieve Industrie (2012) geeft een zo compleet mogelijk beeld van praktijkgericht onderzoek in het hbo gerelateerd aan de sector Creatieve Industrie aan de hand van feiten en cijfers. Daarnaast worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst door gesprekken met de beroepspraktijk en de kenniswereld. Dit alles resulteert in een ‘landkaart’ die laat zien hoe het hbo zich positioneert op dit thema en waar de kansen liggen.

Download  (PDF,  3.083 kB)

Thematische Impuls Chronisch Zieken

Het aantal chronisch zieken stijgt tussen 2012 en 2025 met zeker 30%. Bovendien hebben oudere patiënten vaak meerdere chronische aandoeningen. Mensen hebben meer behoefte aan informatie over gezondheid en ziekten en krijgen een sterkere eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit stelt de zorg voor veel uitdagingen. Hogescholen kunnen in samenwerking met de beroepspraktijk een bijdrage leveren aan oplossingen voor deze uitdagingen. In de Thematische Impuls Chronisch Zieken (2012) leest u wat hogescholen al doen en wat de plannen en ambities voor de toekomst zijn. Een goede start voor een wezenlijke bijdrage aan oplossingen!

Download  (PDF,  732 kB)

Thematische Impuls Medisch beeldvormende diagnostiek in de eerste lijn

In deze Thematische Impuls (2012) wordt een onderzoekslijn besproken betreffende de medisch beeldvormende diagnostiek in de eerste lijn. Verschillende lectoraten van meerder hogescholen zijn betrokken.

Download  (PDF,  536 kB)

Thematische Impuls Energie: bestaande wijk energie neutraal

In de eerste Thematische Impuls 'Energie, bestaande wijk energieneutraal' (2010) worden zes concrete aanbevelingen gedaan aan partijen betrokken bij het streven naar energieneutrale wijken. Een goede stap op weg naar nauwere samenwerking tussen de kennis bij kennisinstellingen en concrete vernieuwende impulsen in de beroepspraktijk.

Download  (PDF,  484 kB)

Thematische Impuls Intelligente Sensornetwerken

Sensoren worden steeds slimmer en worden steeds meer onderling verbonden in netwerken. Dit biedt ongekende kansen. Tal van gebieden zijn te noemen waarop sensoren en rol spelen of waar een uitdaging ligt voor producenten, onderzoekers en studenten om met nieuwe toepassingen te komen. In de Thematische Impuls Intelligente Sensornetwerken (2011), tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Sensor Universe, leest u wat hogescholen doen en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Download  (PDF,  679 kB)