RAAK Impuls 2020

Als gevolg van de coronacrisis kampen hogescholen met vertraging of zelfs stopzetting van onderzoeksprojecten. Het gevolg is dat lopende projecten (nog) niet afgerond kunnen worden. Daarnaast is er een reëel risico dat de kwaliteit van onderzoeksprojecten onder druk komt te staan. Daarom zetten wij de RAAK Impuls 2020 in. Hiermee willen wij de kwaliteit van lopende RAAK-projecten borgen.

Doel

Regieorgaan SIA wil naast de bredere ‘Impuls 2020’, die is gericht op het borgen en versterken van de randvoorwaarden voor praktijkgericht onderzoek op organisatieniveau, ook een impuls geven die zich richt op het niveau van onderzoeksprojecten. Deze regeling richt zich specifiek op RAAK-projecten, omdat deze door hun omvang en doorlooptijd de meeste gevolgen ondervinden van de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

 

Conform de beoordelingscriteria van RAAK, kijken we met nadruk naar de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’. Met het geld vanuit RAAK Impuls kan het onderzoek worden aangepast aan de eisen van de 1,5-metersamenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek.

 

Let op! Er is een aanpassing in het aanvraagformulier om indiening voor de RAAK Impuls 2020 te versoepelen. Het betreft sectie 5 Betrokkenen extern. Alleen de bij het RAAK Impuls 2020 project betrokken consortiumpartners, die ook genoemd staan in de begroting, dienen genoteerd te worden en te verklaren: 

 

 1. dat zij deelnemen aan het consortium;
 2. dat zij zich committeren aan de inhoud van het projectvoorstel en indien van toepassing de bijbehorende begroting;
 3. dat zij op de hoogte zijn van het indienen van de aanvraag.

 

Voor wie is het?

Lopende RAAK-projecten uit de volgende indieningsrondes komen in aanmerking voor maximaal één subsidietoekenning:

 

 • Rondes RAAK-mkb vanaf RAAK-mkb ronde oktober 2017
 • Rondes RAAK-publiek vanaf RAAK-publiek indieningsronde juni 2017
 • Rondes RAAK-PRO vanaf RAAK-PRO 2016

De aanvraag kan op elk moment tijdens de looptijd van het project worden ingediend.

Projecten waarvoor een Top-up-aanvraag is gehonoreerd, komen niet in aanmerking voor de subsidie RAAK Impuls 2020.

 

Wat kan er aangevraagd worden?

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 10.000. Binnen 12 maanden na subsidieverlening moet het geld worden besteed.

 

Wanneer kan er aangevraagd worden?

Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk dinsdag 20 april 2021. CE(S)T.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

De ophaalmomenten in 2020 zijn:

 

 • dinsdag 7 juli 2020, 14.00 uur
 • dinsdag 15 september 2020, 14.00 uur
 • dinsdag 17 november 2020, 14.00 uur

De ophaalmomenten in 2021 zijn:

 • dinsdag 9 februari 2021, 14.00 uur
 • dinsdag 20 april 2021, 14.00 uur, tevens sluitingsdatum van de call

 

Beoordeling

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld op deze vier beoordelingscriteria:

 

 • De mate van onvoorziene omstandigheden en reële knelpunten in het onderzoeksproject.
 • De verwachte mate van effectiviteit ten aanzien van het borgen van de kwaliteit van het onderzoek, in het bijzonder op de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.
 • Haalbaarheid
 • Doelmatigheid

Op elk criterium moet voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor positief oordeel van de beoordelingscommissie.

 

Procedure

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden bekeken door het programmabureau van Regieorgaan SIA. Daarna leggen we de aanvragen voorzien van een preadvies voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Binnen acht weken na het ophaalmoment is de uitslag bekend.

 

 

Documenten

 Hieronder vind je de handleiding en voorbeelden van het aanvraagformulier, projectvoorstel en het begrotingsformat. Een aanvraag indienen doet u altijd via ISAAC met de daar gepubliceerde en actueelste formulieren.

 

Let op: in de call for proposals was helaas een foutieve link opgenomen naar ISAAC. Dit is inmiddels aangepast in de call for proposals, die hieronder te downloaden is.

 

Call for proposals RAAK Impuls 2020

Download  (PDF,  288 kB)

Aanvraagformulier RAAK Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  756 kB)

Projectvoorstel RAAK Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  865 kB)

Begrotingsformat RAAK Impuls 2020 - voorbeeld

Download  (PDF,  712 kB)