Maak kennis met de eerste 13 hbo-postdocs die hun praktijkgericht onderzoek verbinden met het onderwijs

Met het nieuwe postdocprogramma van Regieorgaan SIA krijgen gepromoveerde docenten van hogescholen de kans zich verder te ontwikkelen. Gedurende 2 jaar is de postdoc de helft van de tijd beschikbaar voor onderzoek en de andere helft voor onderwijs. Door de postdocs in te zetten op zowel onderzoek- als onderwijstaken, kunnen zij de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterken. Na de eerste beoordelingsronde (zomer 2018) zijn 13 postdocvoorstellen gehonoreerd. We stellen deze onderzoekstalenten graag aan u voor!

Bart Cusveller (Hogeschool Viaa)

Integriteit en identiteit: empirisch-normatieve kennisontwikkeling in de professionele ethiek van mensgerichte beroepen

Hoe kunnen teams van mensgerichte professionals werken aan integriteit? Samen met maatschappelijke organisaties voor zorg, welzijn en onderwijs gaat Bas Cusveller onderzoek doen naar competenties, werkwijzen en teamrollen op het gebied van ethiek en zingeving. Opbrengsten zijn in de praktijk ontwikkelde hulpmiddelen, zoals competentieprofielen, integriteitschecks en het invoeren van portefeuillehouders binnen teams.

 

 

Alejandro Moreno Celleri (Saxion)

Epy Drost as a living lab

Het Epy Drost gebouw van Saxion wordt een living lab. De data van het gebouw (bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid) en data over de locatie van mensen in het gebouw vormt de basis van het onderzoek van Alejandro Moreno Celleri. In het onderzoek wil hij achterhalen of het mogelijk is de gebruikers van het gebouw over te halen fysiek actief te zijn en socialer te zijn met behulp van o.a. op data gebaseerde gamification.

 

 

Hanneke Assen (NHL Stenden Hogeschool)

Activators for change: moving to design based education

 

Binnen het nieuwe onderwijsconcept Design Based Education van de hogeschool wordt gewerkt aan het creëren van leeromgevingen waarin samenwerking met professionals is geïntegreerd in het onderwijs. De overstap naar een ander onderwijsconcept gaat niet vanzelf. Dit project richt zich op de ontwikkeling van interventies die docenten kunnen  ondersteunen om Design Based Education te integreren in hun onderwijs.

 

 

Hans Barf (NHL Stenden Hogeschool)

FAITH

 

Hoe kan kwetsbaarheid (frailty) van ouderen worden voorkomen en verminderd op basis van een gepersonaliseerde aanpak? Wat zijn daarbij de determinanten van kwetsbaarheid en welke wensen en behoeften hebben ouderen en hun sociale omgeving? Hans Barf onderzoekt de gepersonaliseerde aanpak en gaat hierbij uit van de visie van positieve gezondheid en kijkt naar de mate van zelfstandigheid van ouderen.

 

 

Stefan Hartman (NHL Stenden Hogeschool)

Building adaptive tourism areas

 

Adaptiviteit is het vermogen van een bestemming om mee te bewegen met zaken als toenemende concurrentie, veranderd consumentengedrag, nieuwe technologieën en uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid. Het onderzoek van Stefan Hartman richt zich op factoren die de adaptiviteit van toeristische bestemmingen ondersteunen.

 

 

Ron Methorst (Aeres Hogeschool)

Nieuwe businessmodellen voor omgevingsgerichte landbouw

 

Hoe kunnen we de nieuwe generatie agrarisch ondernemers voorzien van kennis en kunde om hun bedrijf zo te ontwikkelen dat het past bij een duurzame productie in balans met de omgeving? Met deze vraag gaat de Ron Methorst aan de slag. Het gedachtengoed van de Donut Economie - in de context van het voedselsysteem - vormt een inspirerende leidraad voor zijn onderzoek.

 

 

Manon Bloemen (Hogeschool Utrecht)

Kind met beperking en participatie in beweegactiviteiten

 

Kinderen spelen minder buiten ten opzichte van vorige generaties en kinderen met beperkingen zijn beduidend minder fysiek actief dan hun leeftijdgenoten. Manon Bloemen onderzoekt hoe de sociale en fysieke omgeving zodanig kan worden vormgegeven dat kinderen met beperkingen actiever gaan buitenspelen.

 

 

Jan Bekkering (Hanzehogeschool Groningen)

Duurzame gassen in de energievoorziening in Nederland

 

Mondiaal ligt er een grote opgave om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De energietransitie is een belangrijk thema voor Nederland, en speciaal voor de regio Noord-Nederland. Het onderzoek van Jan Bekkering richt zich op de vraag welke biogas- en waterstofketens kansrijk zijn vanuit economisch en  duurzaamheidsperspectief met daarbij de focus op middellange termijn en de regio Noord-Nederland.

 

Claudia van Orden (Hanzehogeschool Groningen)

Sociaal ondernemerschap: social impact en aanbestedingen

 

De doelstelling van het onderzoek van Claudia van Orden is om sociale ondernemingen te helpen bij het verkrijgen van meer en betere opdrachten in aanbestedingstrajecten. Tegelijkertijd wordt in het onderzoek gekeken hoe aanbestedende diensten social impact beter mee kunnen nemen als positieve factor in aanbestedingen. Omdat tussen Nederland en België verschillende rechtsvormen voor sociale ondernemingen bestaat wordt een vergelijking tussen deze twee landen gemaakt.

 

 

Karen Freijer (Hanzehogeschool Groningen)

Implementatie van frailty assessment

 

Het doel van dit project is om het concept kwetsbaarheid (frailty) toepasbaar te maken voor de zorgpraktijk en  het zorgonderwijs. Hiertoe worden tools ontwikkeld om kwetsbaarheid te kunnen beoordelen en op basis hiervan keuzes te kunnen maken voor interventies. Daarnaast wordt geanalyseerd wat de mogelijke kostenbesparing is voor de gezondheidszorg als professionals dit soort tools optimaal inzetten in de zorgpraktijk.

 

 

Gido Hakvoort (Windesheim)

Health and wellness in a connected society

 

In dit project wordt onderzocht hoe nieuwe slimme technologieën kunnen worden gebruikt om fysieke activiteit van mensen te meten, te monitoren en te stimuleren. Hierbij wordt gekeken hoe mensen voor wie activiteit van cruciaal belang is (bijvoorbeeld diabetespatiënten of mensen in een revalidatietraject) door middel van ICT extra ondersteund kunnen worden. De interactie tussen gebruikers, zorgverleners en de technologie staat binnen dit onderzoek centraal.

 

 

Henk Kortier (Saxion)

Henk Engineering New Controls in research and education (HENC)

 

Navigatie van ongestructureerde omgevingen voor robotische systemen is moeilijk omdat plaatsbepaling zeer lastig is. Outdoor navigatie gebeurt veelal op basis van GPS RTK, terwijl voor indoor navigatie bijvoorbeeld met behulp van Laser Range Finders plaatsvindt. Dit project richt zich op de overgang van outdoor naar indoor sensortechnieken: hoe kunnen we geavanceerde sensor fusie technieken toepassen om accurate indoor/outdoor navigatie mogelijk te maken?

 

Bram Kunz (Driestar hogeschool)

De invloed van primaire bronteksten op de persoonsvorming en het professionele handelen van de leraar

 

Als onderdeel van het curriculum van een christelijke lerarenopleiding voor het basisonderwijs worden primaire bronteksten ingezet. Dit project onderzoekt de invloed van deze primaire bronteksten op de persoonsvorming en het professionele handelen van de leraar in opleiding. Welke invloed heeft het gebruik van primaire bronteksten op de vorming van pabostudenten en op hun handelen in de beroepspraktijk?