Workshops SIA-congres 2019

Hieronder vind je een overzicht van de workshops op het SIA-congres 2019.

Ronde 1: 11:00-12:00 uur
Lectorenplatforms

Het missiegedreven innovatiebeleid focust op het werken aan gezamenlijke maatschappelijke doelen over sectoren en disciplines heen. Hogescholen en lectorenplatforms kunnen een verbinder zijn tussen het nationaal beleid en de regio. Tijdens deze sessie verkennen we de mogelijkheden om verbindingen te realiseren aan de hand van de vier thema’s van dit nieuwe beleid: 1. Energietransitie en Duurzaamheid, 2. Landbouw, Water en Voedsel, 3. Gezondheid en Zorg en 4. Veiligheid, en de Sleuteltechnologieën. Vragen die aan de orde komen: Waar zien wij gezamenlijkheid in de agenda’s van de platforms in relatie tot de missies? Waar is het nodig om tot cross-overs te komen? Wat betekent het beleid van Regieorgaan SIA voor de platforms en andersom? Wat wordt de volgende stap?

 

Spreker: Eras Draaijers (Regieorgaan SIA)

 

Hbo-postdocs: docent-onderzoekers in een sleutelrol

Docent-onderzoekers, in het bijzonder hbo-postdocs, vervullen een belangrijke functie in de verbinding onderwijs en onderzoek. Zij geven daarmee vorm aan samenwerkingsafspraken tussen lectoren enerzijds en opleidingsmanagers verantwoordelijk voor het onderwijs anderzijds. Inmiddels is een groep onderzoekers bezig aan hun tweejarig hbo-postdoc traject. In deze sessie deelt een aantal van hen de eigen ervaringen om vervolgens in gesprek met de zaal te komen tot tips & tricks voor de inbedding van deze nieuwe rol. Ook mogelijke vervolgstappen voor de verbinding van onderzoek en onderwijs komen hierbij aan bod. Deze sessie is voor docenten, lectoren, managers, beleidsadviseurs.

 

Sprekers: Gido Hakvoort (Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim) Bram Kunz (Docent, Driestar educatief), Inez Meurs (hoofd programma's, Regieorgaan SIA)

 

De kennisketen in gesprek

Hoe stimuleer je samenwerking in de hele kennisketen, van practor tot en met hoogleraar? Waartoe is samenwerking nodig? Deze vragen staan centraal in deze interactieve workshop. Twee vertegenwoordigers van de kennisketen met een bijzondere dubbelrol, practor en lector Marjolein den Ouden en lector en hoogleraar Cok Bakker, gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over nut en noodzaak van samenwerking.

 

Sprekers: Marjolein den Ouden (lector Technology, Health & Care, Saxion en practor Zorg & Technologie, ROC Twente) en Cok Bakker (lector Normatieve professionalisering, Hogeschool Utrecht en hoogleraar Didactiek van levensbeschouwelijke vorming, Universiteit Utrecht )

 

 

Innovatiestages

Door hbo-studenten en –afgestudeerden de kans te geven om in een bedrijfsomgeving onderzoek te doen en zich daarnaast te verdiepen in alle andere facetten van het ondernemerschap, kunnen stages veel meer impact hebben. De topsectoren, het ministerie van EZK en Regieorgaan SIA werken daarom aan een nieuwe regeling voor innovatiestages. Hierin werken studenten, afgestudeerden en docent­onderzoekers als team met een mkb-onderneming om met nieuwe kennis een innovatie verder te ontwikkelen. Aan de hand van voorbeelden wordt toegelicht hoe een innovatiestageproject er in de praktijk uit kan zien. Deelnemers kunnen hun ideeën voor deze nieuwe stagevorm delen.

 

Marcel Kleijn en Harmen Veldman (Regieorgaan SIA)

 

De nieuwe (wijk)professional

Op steeds meer plekken in Nederland zien we dat groepen van diverse personen en organisaties met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein. Deze lokale samenwerkingsvormen zorgen voor verschuivende rollen, taken en (machts)verhoudingen tussen partijen. De vraag is hoe studenten moeten worden opgeleid om in dit nieuwe speelveld te kunnen functioneren. Welke kennis en competenties zijn daarvoor van belang? In deze workshop gaan we met een aantal experts in op nieuwe inzichten uit recent onderzoek en de consequenties voor de opleiding van de nieuwe professional.

 

Sprekers: Anna de Zeeuw, (onderzoeker lectoraat Management van Cultuurverandering, Hogeschool van Amsterdam) Pieter van Vliet, (onderzoeker en docent Social Work Hogeschool van Amsterdam), Wim Burggraaff (onderzoeker lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, Haagse Hogeschool), Pim van Gestel, (docent Bestuurskunde/overheidsmanagement, Haagse Hogeschool), Gerben Helleman (coördinator Platform Stad en Wijk)

 

Geen dag meer zonder AI

Meer dan dertig jaar geleden werden de eerste onderzoeksgroepen en opleidingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (ook wel artifical intelligence of AI genoemd) opgezet. Inmiddels is AI ingebed in heel veel praktische toepassingen in ons dagelijks leven. Welke ontwikkelingen zijn hierin belangrijk geweest? Wat kan AI doen om ons dagelijks leven aangenamer te maken? Wat zijn de mogelijke gevaren van AI en Big Data? En vooral: wat kan praktijkgericht onderzoek hierin betekenen? Daar gaan we in deze workshop op in met twee korte pitches en een paneldiscussie over AI-projecten op verschillende toepassingsdomeinen.

 

Sprekers: Ben Kröse (lector Digital Life, Hogeschool van Amsterdam/PRIO), Gerard Schouten (lector Big Data, Fontys) en Stefan Leijnen (lector Intelligent Data Systems, Hogeschool Utrecht)

 

 

L.INT-lectoren: spagaat of brug?

De L.INT-regeling is een relatief nieuw instrument van SIA. In deze regeling wordt een lector zowel bij een hogeschool als bij een onderzoeksinstituut aangesteld. Met de lectorpositie die deze regeling financiert wordt de samenwerking tussen hogeschool en instituut versterkt. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen. De komende jaren wordt de regeling flink uitgebreid zowel wat betreft de beschikbare middelen als het aantal instituten waarmee samengewerkt kan worden. Wat verwachten de hogescholen van de L.INT-lector? En de instituten? Lukt het om deze werelden aan elkaar te verbinden? Welke mogelijkheden zijn er nu die er eerder niet waren? In deze workshop proberen we met o.a. enkele actieve L.INT-lectoren antwoorden te vinden op dit soort vragen.

 

Sprekers: Nanda Piersma (lector Urban Analytics, Hogeschool van Amsterdam), Peter Thüne (lector Solar Fuels, Fontys), Rutger Leukfeldt (lector Cybersecurity in het mkb, Haagse Hogeschool), Aleksander Andreski (lector Nanotechnologie, Saxion)

 

 

SURF Research Drive: een cloud-oplossing voor dataopslag en samenwerken aan onderzoek

Waar sla je je onderzoeksdata veilig op tijdens je onderzoek en hoe deel je deze makkelijk met anderen?  O.a. subsidiegevers eisen zorgvuldige omgang met onderzoeksdata, en dat vraagt om veilige oplossingen. Met de SURF Research Drive kunnen onderzoekers hun data veilig opslaan in de cloud en delen met partners binnen én buiten de eigen hogeschool. Saxion en SURF laten zien waarom Research Drive een essentieel onderdeel is van de research datamanagement workflow bij Saxion. Aan de hand van praktische voorbeelden vertelt onderzoeker en projectleider Gerald Ebberink over zijn ervaringen met Research Drive in zijn samenwerking met het mkb en de universiteit Twente.

 

Sprekers: Gerald Ebberink (onderzoeker Saxion), Sarah Coombs (adviseur Research Support, Saxion), Renate Mattiszik (data librarian, Saxion), Hylke Koers / Judith Pijnacker (SURF)

 

 

Platform in de startblokken: verkenningen rond veiligheid

Schuif aan bij deze workshop waarin een nieuw lectorenplatform rond Veiligheid wordt verkend. Denk mee over de opzet, de onderzoeksfocus, de benodigde partners en onze eerste stappen. Vanuit Regieorgaan SIA presenteren Rowinda Appelman en Nanko Boerma een eerste visie. Wij hebben jouw input nodig om het platform een succes te maken! Help je mee?

 

Sprekers: Rowinda Appelman (Programmamanager Regieorgaan SIA) en Nanko Boerma (Directeur Transactieland.nl)

 

 

De kwaliteit van jouw praktijkgericht onderzoek verhogen door dialoog

Aan praktijkgericht onderzoek worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Een belangrijk instrument voor het verhogen van de methodologische kwaliteit van praktijkgericht onderzoek is het voeren van een dialoog tussen onderzoekers onderling en met praktijkprofessionals over de opzet en uitvoering van het onderzoek. In deze workshop wordt een aanpak toegelicht die hiervoor is ontwikkeld: MODUS. De aanpak is ontwikkeld in opdracht van SIA aan de hand van een samenwerking met het Network Applied Design Research (NADR).

 

Spreker: Marieke Zielhuis (onderzoeker Hogeschool Utrecht)

 

 

Ronde 2: 13:15-14:15 uur
Samenwerken van mbo tot en met hbo: Vruchtbare bestuiving of de basis voor een mislukte oogst?

Er is veel interesse in samenwerking tussen mbo, hbo en wo. In het groene domein zijn we zover dat het zelfs als wens is opgenomen in de meest recente call for proposals. Maar zit de mkb-ondernemer hierop te wachten of is het vooral interessant voor de onderzoekers? Aan de hand van voorbeelden uit de groene sector wordt in deze sessie met de deelnemers samen onderzocht of het altijd maatwerk is of dat er generieke uitgangspunten te benoemen zijn.

 

Spreker: Thijs Simons (Regieorgaan SIA), Nico van Hemert (Managing Partner bij Strategy on demand), Jasper den Besten (Lector Nieuwe Teeltsystemen HAS Den Bosch), Kees Lokhorst (Senior researcher Wageningen Livestock Research)

 

 

 

Impact van en met Vitale Delta

Vitale Delta is het consortium van vier hogescholen en inmiddels ruim 30 partners in de deltaregio Zuid-Holland dat begin 2018 is gestart en wordt uitgevoerd met financiering van SIA (SPRONG). Deze vier Hogescholen zetten zich in voor vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk. In deze workshop willen we vanuit een visie op impact nagaan wat de impact van en met Vitale Delta is of kan zijn. Wat levert de samenwerking aan (meer)waarde op en hoe kunnen we vaststellen of er sprake is van productieve interacties binnen Vitale Delta? Aan de hand van voorbeeldprojecten en -producten uit de werkpakketten wordt dit geïllustreerd. Samen met de deelnemers van de workshop verkennen we op welke manieren zij impact opvatten en meten.

 

Sprekers: Anneloes van Staa (lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam), Katja van Vliet (programmamanager Vitale Delta, Hogeschool Rotterdam)

 

 

Kansen en dilemma's bij studentenonderzoek

Dankzij de City Deal Kennis Maken doen steeds meer studenten in Delft onderzoek naar lokale, maatschappelijke vraagstukken. Dit in opdracht van de gemeente, maatschappelijke organisaties en/of bewoners. Deze samenwerking levert nieuwe inzichten op en zorgt voor een uitdagende leeromgeving. Tegelijkertijd is het vaak nog zoeken naar een voor alle partijen realistisch tijdpad en een goede rol- en taakverdeling. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede afstemming tussen alle doelen en belangen? Welke basiskwaliteit mag je verwachten van studentenonderzoek? En hoeveel vrije ruimte krijgen studenten om hun opdracht in te vullen? Ervaringsdeskundigen komen aan het woord en bespreken hun tips en dilemma’s. Denk je mee?

 

Sprekers: Gerben Helleman (kwartiermaker stadslab Delft, Tanthof), Robert Duiveman (onderzoeker lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling, Haagse Hogeschool) en Ted van der Klaauw (docent Hogeschool Inholland)

 

 

Een voorbeeld van kennisbenutting in het onderwijs: de Kennisrotonde

De Kennisrotonde is er voor iedereen in het onderwijs met een kennisvraag. Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van wetenschappelijke literatuur en/of raadpleging van deskundigen. In deze workshop gaan we kijken hoe een dergelijke kennisbenuttingsinstrument in jouw sector opgezet zou kunnen worden.

 

Spreker: Ottelien Rikhof (Secretaris Kennisrotonde, NRO)

 

 

Dilemma's bij samenwerking in consortia, ervaringen uit Smart Urban Regions of the Future (VerDuS-SURF)

In deze workshop gaan we aan de hand van vijf VerDuS-SURF projecten met hogescholen het gesprek aan over de voor- en nadelen van werken in ketenbrede consortia. De betreffende projecten lopen dit jaar af en waren grotendeels succesvol in de samenwerking met universiteiten en grote steden. Hoe kan die samenwerking nog verder verbeterd worden? Hoe kunnen subsidieprogramma’s beter worden ingericht om consortia te faciliteren? De projecten sluiten inhoudelijk aan op de thema’s Smart Cities en Intelligente Steden.

Sprekers: Melika Levelt (projectleider Smart Mobility & Logistics, HvA), Els van der Pool (lector Human Communication Development, HAN), Robert van den Hoed (lector Energie & Innovatie HvA), Friso de Vor (onderzoeker Windesheim).

 

 

 

Van publiek-private samenwerking naar learning community: hoe creëer je meerwaarde en hoe maak je leren zichtbaar?

In verschillende sectoren ontstaan de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden over organisaties heen (vaak PPS, publiek-private samenwerkingen genoemd). Uitdagingen zoals die in de (jeugd)zorg kunnen niet door afzonderlijke organisaties worden opgelost en vragen daarom om samenwerking en het delen van kennis en expertise. Daarbij spelen twee vragen een rol: Hoe maak je leren zichtbaar? En hoe creëer je meerwaarde en gezamenlijkheid? Met andere woorden: hoe maak je van een publiek-private samenwerking een learning community? In deze workshop gaan we eerst dieper in op het concept learning community en bespreken we een aantal praktijkvoorbeelden. Vervolgens gaan we in op de vragen: Hoe maak je leren zichtbaar in een LC? Hoe faciliteer je het proces achter een LC?

 

Spreker: Christian Wallner (Lector Verpleegkundige Ouderenzorg, Hogeschool Leiden), Joris Veen (Hoofddocent Hogeschool van Arnhem en Njmegen)

 

Samenwerken met hogescholen in internationaal praktijkgericht onderzoek

Welke redenen hebben partners uit de praktijk om de samenwerking te zoeken met onderzoekers van hogescholen bij vraagstukken die baat hebben bij een internationale oriëntatie? In deze sessie bespreken een onderzoeker van een hogeschool en een praktijkpartner aan de hand van een concreet voorbeeldproject hun ervaringen. Hoe hebben zij elkaar gevonden, wat zijn de voordelen die zij hebben ervaren van hun samenwerking en welke toegevoegde waarde had het internationale perspectief? Deze sessie is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers en –medewerkers en alle geïnteresseerden in de internationalisering van praktijkgericht onderzoek.

 

Sprekers: Will Bongaerts (Projectleider voor grensoverschrijdende samenwerking met de Euregio/Duitsland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Tom Cornelissen (senior projectmanager tech, Oost NL), Inez Meurs (hoofd programma's Regieorgaan SIA)

 

De kenniswereld in transitie

De wereld verandert, we zijn op weg naar een netwerkeconomie. Deze ontwikkeling vindt plaats in vele sectoren. Door het klimaatprobleem en het zorgvuldiger omgaan met onze grondstoffen doen zich geheel nieuwe vraagstukken voor in het werkveld. En dit zorgt ervoor dat het hoger beroepsonderwijs ook in een transitie zit. We hebben nieuwe theorieën nodig en de onderwijsvormen (relatie onderzoek en praktijk) moeten verder ontwikkeld. Ongeveer de helft van de onderwijsrichtlijnen wordt door de hogescholen zelf bepaald, dus hier is ruimte voor. Op basis van onderzoekservaringen gaan de sprekers in op deze transitie, delen hun ervaringen en  gaan in discussie.

 

Sprekers: Lies van Dobbenburgh (onderzoeker en docent bij Avans hogeschool), Karen Janssen (projectleider en onderzoeker bij Avans Hogeschool), Jan A. Jurriëns (lector bij Het Groene Brein en bestuurslid van de Vereniging van Lectoren)

 

Slides presentatie De kenniswereld in transitie

Download  (PDF,  835 kB)
Maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek

Het meten en evalueren van de maatschappelijke impact van praktijkgericht onderzoek staat volop in de belangstelling. Er is dan ook behoefte aan methodes en richtlijnen om impact van onderzoek in kaart te brengen. Sarah Coombs doet onderzoek naar een nieuw instrument dat de maatschappelijke impact van onderzoek in het hbo zal gaan evalueren. Dit onderzoek is in volle gang en tijdens deze workshop presenteert ze de eerste resultaten van een enquête die ze gehouden heeft. Daarnaast gaan we het gesprek aan: hoe kun je impact van je onderzoek genereren?

 

Sprekers: Sarah Coombs (adviseur Research Support, Saxion)

 

Ronde 3: 14:30-15:15 uur
#1 Onderzoek in beeld: hoe goed gebruik van beeld het verhaal van je onderzoek versterkt

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek met impact op het dagelijks leven van ons allemaal. De verhalen over dit soort onderzoek verdienen een groot publiek. Bij het vertellen van verhalen speelt beeldgebruik een steeds belangrijkere rol. Wat voegt een goede foto toe? Wanneer zet je een filmpje in? Wat werkt, en wat niet? Aan de hand van het onderzoek van Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid bij Saxion, delen fotograaf Sjaak Boot en Gert de Graaf, filmmaker en trainer in de taal van het beeld tips & tricks. Ook laten zij goede en minder geslaagde voorbeelden zien.

 

#2 Steven Dorrestijn, lector Ethiek & Technologie bij Saxion vertelt over de impact en ethiek van techniek.

Steven Dorrestijn bespreekt aan de hand van de door hem ontwikkelde Product Impact Tool (www.productimpacttool.org) met tal van voorbeelden hoe techniek ons op verschillende manieren en van alle kanten beïnvloedt. Wat zijn de effecten op mens, maatschappij en milieu van drones en artificial intelligence, bijvoorbeeld in de zorg, of met betrekking tot de energietransitie? Reflectie over zulke vragen rond technologie wordt steeds belangrijker in onze samenleving en draagt bij aan een verantwoordelijke houding bij onderzoekers, studenten en burgers in het algemeen. Het stimuleren van een verantwoordelijke houding is misschien wel de belangrijkste taak van een praktijkgerichte vorm van ethiek volgens Steven Dorrestijn. Die taak vult hij (op Saxion) in door deel te nemen in onderzoeksprogramma’s van lectoren in verschillende vakgebieden, onderwijs te verzorgen en vanuit deelname in de ethische adviescommissie.

 

#3 Debat: praktijkgericht onderzoek: allemansvriend of exclusief van hogescholen?

Praktijkgericht onderzoek heeft de toekomst. Vanuit politiek, beleid en de kenniswereld is er groeiende aandacht voor deze vorm van onderzoek die zo specifiek hoort bij het hbo. Maar is het van het hbo? Of kan iedere kennisinstelling het doen? En wat zegt het antwoord daarop over de verschillen tussen kennisinstellingen? Over vraagsturing, de essentie van praktijkgericht onderzoek, zijn soortgelijke vragen te stellen. Wie moet of mag de vraag sturen?  Deze vraagstukken hebben invloed op het praktijkgericht onderzoek en daarmee op het onderwijs van de toekomst. Praat mee onder leiding van Rudy van Beurden.