Over SIA

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). NWO is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheid gedreven onderzoek en onderzoek rond de topsectoren en de maatschappelijke uitdagingen.

Opdracht Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. Via onze website POdium voor praktijkgericht onderzoek kunt u kennis maken met het praktijkgerichte onderzoek opgezet en uitgevoerd door hogescholen.

Het regieorgaan financiert praktijkgericht onderzoek uit de middelen die het ministerie van OCW daarvoor geoormerkt heeft. Regieorgaan SIA doet dit o.a. in vorm van de RAAK-regeling.

 

 

Overige activiteiten

Daarnaast zet het regieorgaan zich in om samen met partners programma’s te ontwikkelen die inspelen op maatschappelijke en economische uitdagingen. Dit doet Regieorgaan SIA veelal in samenwerking met andere onderdelen binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Maak nader kennis met Regieorgaan SIA via onze brochure.

 

Evaluatie Regieorgaan SIA 2017

In opdracht van NWO evalueerde een externe, onafhankelijke commissie de ingezette koers van Regieorgaan SIA. Deze evaluatie is bedoeld als eerste toetsing van de koers die het regieorgaan heeft ingezet. De volgende evaluaties staan gepland voor 2020 en 2022.

 

De commissie constateert dat het regieorgaan zich in de afgelopen jaren met relatief bescheiden middelen een zeer belangrijke positie heeft verworven bij de bevordering van het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen. Regieorgaan SIA is een niet weg te denken speler geworden in een breed netwerk van maatschappelijke en publieke partners, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en vormt daarmee een nieuw en belangrijk onderdeel van de Nederlandse kennisinfrastructuur. De commissie doet een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op onder meer de taken, de structuur en de geboekte resultaten van het regieorgaan. Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft deze aanbevelingen ter hand genomen. Verbeteringen zijn reeds in gang gezet.

 

De raad van bestuur van NWO onderschrijft de conclusie van de commissie en acht het van belang dat de verankering bij NWO in de komende jaren verder wordt versterkt. Regieorgaan SIA kan in de context van NWO bijdragen aan verdere profilering en differentiatie van het praktijkgerichte onderzoek, en aan voldoende focus en kritische massa daarvan. Het regieorgaan en NWO kunnen wederzijds hun kennis delen, ook om de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten te bevorderen.

 

Regieorgaan SIA werd in 2013 opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), NWO en de partners in de sinds 2003 bestaande Stichting Innovatie Alliantie (SIA): VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO, Novay. De geoormerkte middelen van Regieorgaan SIA zijn bedoeld voor praktijkgericht onderzoek aan de hogescholen en maken vanaf 2014 onderdeel uit van de NWO-begroting.

Rapport evaluatie Regieorgaan SIA 2017

Download  (PDF,  1.927 kB)